Közérdekű adatok - Tevékenységre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Közérdekű adatok igénylése
2.10 Közzétételi listák


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
Az Önkormányzat feladatait és hatáskört meghatározó jogszabályok

  • 1990. LVX. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről.
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról.
  • 217/1998. (XII.30.)Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről.
  • 249/2000. (XII.24.)Korm.rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.
  • Arnót község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2006.(02.15.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 15/2005.(10.28) rendelet módosításáról.
  • Arnót község Önkormányzatának többször módosított 7./2003. (07.01). sz. rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Arnót Községi Önkormányzat és intézményeinek Alapító Okirata, SZMSZ

Arnót Községi Önkormányzat SZMSZ Egységes Szerkezetben
Arnót Községi Önkormányzat 2014
Arnót Községi Önkormányzat 2013
Arnót Községi Önkormányzat 2011
Polgármesteri Hivatal
Weöres Sándor Általános Iskola
Napközi Otthonos Óvoda

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése , hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása , alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványokA Polgármesteri Hivatal egyes ügycsoportjaihoz tartozó ügyfajták
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, SZÁMVITELI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI ÜGYKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ FŐBB HIVATALI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA
- költségvetésről szóló koncepció elkészítése,
- költségvetési rendelettervezet előkészítése
- beszámolók ( féléves , háromnegyedéves) elkészítése
- zárszámadás előkészítése
- pénzforgalmi információ szolgáltatás
- önkormányzati vagyon nyilvántartása,
- kettős könyvvitel vezetése, pénzfogalom nyilvántartása
- számlarend készítése
- analitikus nyilvántartás vezetése
- statisztikák vezetése, erről adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
- helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésével, pénzügyeivel, beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok
- normatív állami hozzájárulások elszámolása, TÁH felé jelentések megküldése
- eszközök és források leltározása,
- mérlegkészítés
- számlarend összeállítása, felelős a naprakész könyvvezetésért
- Községüzemeltetési ügykörök:
A műszaki ügykörök általános feladatai: a községüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, valamint az önkormányzat beruházásainak, felújításainak előkészítése, szervezése, lebonyolítása (lebonyolíttatása) és megvalósulásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése. A község fejlesztési, községrendezési kérdésekben együttműködés a főépítésszel és a hatósággal. A
kommunális ellátás megszervezése

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYKÖRÖK KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA

általános igazgatás:
- Képviselő-testület munkájához előterjesztések, az ülésekről jegyzőkönyvek készítése, határozatok, - rendeletek nyilvántartása
- döntés előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben,
- iratkezelés
- hatósági ügyek
- szabálysértéssel kapcsolatos ügyintézés ( idézés, tárgyalás, határozat)
- anyakönyvi igazgatás ( születés, házasságkötés, haláleset)
- hagyatéki ügyek
- személyi adat és lakcímnyilvántartás
- polgári védelemmel kapcsolatos feladatok
- társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása
egészségügyi ellátás ( háziorvosi rendszer működtetése, tüdőszűrés,
- állategészségüggyel , állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ( állatbetegségekkel kapcsolatos hatósági ügyek, eb oltás, eb nyilvántartáss, méhekkel kapcsolatos nyilvántartás,
- növényvédelem ( kártevők elleni védekezés elrendelése, tarlóégetés, permetezésről értesítés küldése a méhesek felé,

adóügy:
- a helyi adók, az önkormányzati költségvetés javára más törvényben megállapított adó, adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok,
- illetékhatósági feladatok
- gépjárműadóval kapcsolatos ügyek
- adóellenőrzéssel kapcsolatos ügyek,
- adótartozások végrehajtása,
- adó- és értékbizonyítvány kiadása,
- folyó évi, illetve zárási összesítő készítése,
- fizetési kötelezettségről nyilvántartás készítése,
- adatszolgáltatás a MÁK felé

közszolgáltatás:
- választással ( országgyűlési képviselő, polgármester, helyi kisebbségi önkormányzat, népszavazással népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek intézése
- népszámlálással kapcsolatos feladatok
- kommunális igazgatással kapcsolatos ügyintézés

SZOCIÁLIS , GYÁMÜGYI ÜGYKÖRHÖZ TARTOZÓ ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA

- Mozgáskorlátozottak támogatása
- Szociális segélyek
- Temetési segély
- Lakásfenntartási támogatás
- Aktív korúak ellátása
- Gyermekvédelmi kedvezmény
- Óvodáztatási támogatás
- Ápolási díj
- Közgyógyellátás
- Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés
- Hadigondozottak ellátása
- Gyámügyi feladatok

OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

- tankötelezettséggel összefüggő ügyek,
- a gyermek szakértői vizsgálatának elrendelése
- óvoda , általános iskola alapítása, nyilvántartásba vétele
- tanügyi igazgatással kapcsolatos ügyek


TITKÁRSÁG FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE

- a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatok
- polgármesteri, jegyzői ügyviteli feladatok,
- a kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
- hivatali, számítástechnikai, informatikai és távközlési rendszer működtetése
- Ügyiratkezelés, irattározás
- Belügyi igazgatás,
- Szabálysértési ügyintézés,
- személyi anyag kezelése,
- panaszbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés,
- ügyvitel, adminisztráció és egyéb nyilvántartás
- statisztikai feladatok


2.8 Pályázatok

Álláspályázat Arnóton

Arnóti Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Arnóti Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. Részletek letölthetők»

Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. Részletek letölthetők»
Arnóti Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Arnóti Polgármesteri Hivatal igazgatási-szociális ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. További részletek letölthetők pdf*
Arnóti Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Arnóti Polgármesteri Hivatal titkársági ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Petőfi S. utca 120.
További részletek letölthetők pdf*
Ongai Szociális Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ongai Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015.10.01. - 2015.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Alkotmány utca 1. További részletek
»
Iskolaigazgatói pályázati kiírás»
Óvodavezetői pályázati kiírás»

dr. Üveges István
polgármesterA III. B.-A.-Z
Megyei Vőfélytalálkozó
szakmai program megvalósítását 2016. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.